RÖJTÖKMUZSAJ  KÖZSÉGI  SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
/Egységes szerkezetben a módosításokkal/

  I.

Az Egyesület neve, célja, megjelölése

 

1. Az Egyesület neve. Röjtökmuzsaj községi Sportegyesület

2. Az Egyesület székhelye: Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193.

3. Az Egyesület  pecsétje: körbélyegző, a kör alakú mezőben körben az 1. pontban megjelölt elnevezés.

4. Színe: piros-fehér

A Sportegyesület célja

5. A Sportegyesület célja a labdarúgás újjáélesztése, rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, társadalmi öntevékenység.

II.

Az Egyesület tagjai

 

6.  Az Egyesület tagjai:

a./ rendes tagok

b./ pártoló tagok

c./ jogi személy tagok

7.

– A Sportegyesület tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, rendszeresen fizeti a tagdíjat.

– Kiskorú magyar állampolgár is felvehető tagként a Sportegyesületbe.

– Az Egyesületnek jogi személy tagja lehet, ha nyilatkozatban vállalja az egyesület anyagi támogatását.

8. A Sportegyesületbe való belépés és onnét történő kilépés önkéntes. A sportegyesületi tagság belépéssel keletkezik és megszűnik a tagság:

– kilépéssel

– tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetésének hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztásával

– elhalálozás esetén törléssel, valamint

– fegyelmi büntetés esetén kizárással.

A tagfelvételi kérdésekben a Sportegyesület Elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkörét – a jogi személy tagok és tiszteletbeli tagok kivételével – a Sportegyesület más szervére is átruházhatja.

A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni.

A Sportegyesületből való kilépést az elnökségnek írásban be kell jelenteni.

A Sportegyesület a tagjairól és pártoló tagjairól nyilvántartást vezet.

III.

Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei

 

10. Minden tagnak jogában áll az Egyesület közgyűlésén részt venni.

Az Egyesület tagjainak további jogai:

– a nagykorú egyesületi tag részt vehet az Egyesület vezető szerveinek választásában, valamint e tisztségekre választható.

– véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Sportegyesületet érintő bármely kérdésben, részt vehet a határozatok meghozatalában. Indítványozhatja a Sportegyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítését.

– a Sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint résztvehet a bizottságok munkájában. Edzéseken, versenyeken használhatja a sportlétesítményeket, felszereléseket, igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét.

– részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.

11. A sportegyesületi tag kötelességei:

– az alapszabály betartása, a sportegyesületi vezető szervek határozatainak végrehajtása

– tagsági díj fizetése, sportegyesületi vagyon megóvása

– sportszerű magatartás

– a versenyszerűen sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és szereplés.

12. A Sportegyesület pártoló tagjának jogai:

– javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban

– igényelheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket /sportegyesületi rendezvények kedvezményes látogatása/.

13. A pártoló tag kötelességei:

– az alapszabály betartása

– a Sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása és

– a sportszerű magatartás.

IV.

A Sportegyesület szervezete

 

A Közgyűlés

14. Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességébol álló Közgyűlés. A Közgyűlést az elnök szükség szerint, de évente egy alkalommal összehívja.

A Közgyűlést a tagok 25%-ának indítványára köteles az Elnök összehívni. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor a 30 napon belüli időpontra összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül – az eredeti napirendi pontokban – határozatképes.

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

15. Az Egyesület testületi szervei határozataikat nyílt szavazással hozzák. A testületi szervek tagjai egyharmadának indítványozására titkos szavazást kell tartani. Az Egyesület testületi szervei egyszerű szótöbbséggel határoznak, szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

16. A Közgyűlésen a tagok legalább kétharmadának szavazata kell:

– az Egyesület feloszlásának kimondásához

– az Egyesület alapszabályának elfogadásához és annak módosításához

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:

– az Elnökség évi beszámolójának elfogadása

– az Egyesület más Egyesülettel történő egyesülésének kimondása

– az Egyesület tisztségviselőinek /elnök, elnökség tagjai, bizottságok tagjai/ megválasztása

– az Egyesület költségvetésének elfogadása

– a fegyelmi szabályzat elfogadása, döntés másodfokon etikai és fegyelmi ügyekben

– a tagsági díj mértékének megállapítása

– döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Elnökség:

Az Egyesület ügyintézo szerve a Közgyűlés által öt évre választott Elnökség.

17. Az Egyesület Elnökségének feladata és hatásköre:

– a sportegyesületi tevékenység irányítása

– a Közgyűlés előkészítése

– a sportfejlesztési terv, költségvetés kidolgozása

– az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése

– szakosztály, vagy szakosztályok létrehozása, megszüntetése, beszámoltatásuk

– fegyelmi jogkör gyakorlása

– szakosztályvezetők megbízása, irányítása, megbízatásuk visszavonása

A Sportegyesület Elnöke:

18. Az Egyesület Elnökének feladata és hatásköre:

– vezeti az Elnökség munkáját, képviseli az Egyesületet

– irányítja az Egyesület munkáját és azt ellenőrzi is

– irányítja a Sportegyesület gazdálkodását, utalványozási jogkört gyakorol

– munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint

– intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

 

A Sportegyesület Elnökhelyettese:

 19. Az Egyesület Elnökhelyettese az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat, képviseli a Sportegyesületet.

Az Elnökhelyettes további feladatai:

– gondoskodik az Egyesület adminisztratív tevékenységének ellátásáról a jogszabályi feltételeinek biztosításáról.

Az Elnökség Tagja /Gazdasági felelős/

20. A Sportegyesület gazdasági felelőse:

– rendszeresen részt vesz az elnökségi üléseken,

– gondoskodik az Egyesület gazdasági munkájának jogszabályok szerinti ellátásáról

– felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatok végrehajtásáért.

Az Elnökség Tagja /Egyesület Titkára/

21. A Sportegyesület titkára:

– rendszeresen részt vesz az elnökségi üléseken

– az Elnökhelyettes irányítása mellett ellátja az Egyesület adminisztratív tevékenységét

– biztosítja az elnökségi – és közgyűlések megtartásának törvényességét.

Az Elnökség Tagja /Szakosztályvezető/

22. Szakosztályvezető:

– rendszeresen részt vesz az elnökségi üléseken,

– biztosítja a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtását a szakosztályban, valamint a kapcsolattartást és vezető szervek és sportolók között.

A Számvizsgáló Bizottság:

23. A Számvizsgáló Bizottság feladata:

– a Sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata

– a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

– tagdíj fizetésének ellenőrzése.

A Számvizsgáló Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős.

A Fegyelmi Bizottság:

24. A Fegyelmi Bizottság feladatai:

– a Közgyűlés által az Egyesület tagjai közül választott három tagból álló bizottság

– elbírálja a fegyelmi vétségeket, melynek döntések ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

A szakosztályok: 

25. Az Egyesületben szakosztályok működhetnek, amelyek működéséről a     Közgyűlés határoz. Működésük feltételeiről az Elnökség gondoskodik.

V.

A Sportegyesület anyagi forrásai, gazdálkodása

26. A Sportegyesület bevételei:

– tagsági díj

– személyek anyagi támogatása

– támogatások, alapítványok

– rendezvény és egyéb bevételek

A Sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Sportegyesület tagjai tartozásáért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

27. A Sportegyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés rendelkezik.

28. Záró rendelkezés:

Ezen módosított alapszabályt a Röjtökmuzsaj községi Sportegyesület az 1995.június 23-án megtartott ülésén elfogadta. Az alapszabály 1995. június 23-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 1995. április 25-én alkotott alapszabály.

29.  Az alapszabály 1/2000. /II.26./ KGY. számú határozattal módosításra került.

 

Röjtökmuzsaj, 2002. december 16.